Vind balans, luister vanuit jouw hart en durf te leren!

Irene's coachpraktijk

Contactmogelijkheden

Adres

Irene's coachpraktijk
Zomerdijk 9E
Kamer B@25
7942 JR Meppel

 

Stel je vraag

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden

  1.0 Bedrijfsomschrijving

  1. Irene’s coachpraktijk is gevestigd in Meppel, opgericht door Irene van der Zee en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 85796107.

  2.0 Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Irene’s coachpraktijk en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
  2. Afwijking van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

  3.0 Definities

  1. Coach / opdrachtnemer is in deze Irene’s coachpraktijk, vertegenwoordigd door Irene van der Zee, geregistreerd bij de NOBCO onder nummer: 34983 en geregistreerd bij de LVSC onder nummer: ZEE004. Zij gebruikt van beiden de algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten.
  2. Opdrachtgever is de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Irene’s coachpraktijk.
  3. Diensten zijn alle door de coach aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering. Alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder ook inbegrepen de werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht. Deze diensten zijn in een voorstel vastgelegd en goedgekeurd door de coach en de opdrachtgever.
  4. Coachee is degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies-, of coachingstraject; dat laatste als de coachee niet zelf de opdrachtgever is.

  4.0 Aanbieding, investering en betalingsvoorwaarden

  1. Een aanbieding is geheel vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarde voor de coach.
  2. De overeenkomst tussen opdrachtgever en de coach komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding of in geval van “open inschrijvingen” door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijf- of aanmeldingsformulier en in geval van coaching door ondertekening van de coachingsovereenkomst door de coachee. Bij losse gesprekken volstaat een mondelinge afspraak.
  3. Mondelinge toezeggingen zijn bindend, nadat de coach de mondelinge toezegging uitdrukkelijk dan wel schriftelijk heeft bevestigd.
  4. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de coach beschikbare informatie.
  5. De actuele prijzen voor diensten worden gemeld in de aanbieding of kunnen worden opgevraagd bij Irene’s coachpraktijk. De prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW en exclusief BTW voor bedrijven; tenzij anders aangegeven.
  6. Bij afspraken buiten Meppel worden reiskosten in rekening gebracht.
  7. Het eerste contactgesprek is gratis. Mocht dat gesprek buiten Meppel plaatsvinden, dan worden de reiskosten, genoemd onder punt 4.6, in rekening gebracht. Tenzij anders overeengekomen, betaalt de coachee de coach na iedere sessie het vooraf afgesproken bedrag. De betaling vindt of contant of middels plaats, waarna de factuur per e-mail naar de coachee wordt verzonden. Op die factuur staat dan ook de wijze van betaling.
  8. Indien de werkgever de rekening betaald, zal er maandelijks een factuur door de coach worden opgemaakt. De werkgever dient iedere factuur binnen 14 dagen te voldoen. Bij wanbetaling vindt er een vordering plaats op de normale manieren, inclusief wettelijke rente en incassokosten.
  9. Totdat aan de betalingsverplichting is voldaan, is de coach gerechtigd verdere werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten.

  5.0 Uitvoering van de overeenkomst

  1. Met de coach gesloten overeenkomsten leiden voor de coach tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. De coach is gehouden haar verplichtingen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap uit te voeren. De coach zal daarbij de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO en de LVSC naar beste inzicht en vermogen naleven.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de coach het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit wordt altijd afgestemd met de opdrachtgever / coachee.
  3. De opdrachtgever / coachee draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan de opdrachtgever / coachee aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever / coachee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de coach worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, behoudt de coach zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
  4. De coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de coach is uitgegaan van de door de opdrachtgever / coachee verstrekte en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
  5. De coach behoudt het recht om af te zien van het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtgever / coachee. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door de coach beter wordt geacht de opdrachtgever / coachee door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met de opdrachtgever / coachee te beëindigen.
  6. Als opdrachtgever / coachee door de coach doorverwezen of geattendeerd wordt op andere personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen, etc., dan gebeurt dat op basis van kennis over die personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen op dat moment. Alle contacten die met de betreffende personen, bedrijven, artsen worden opgenomen; eventuele leveringen of afname van diensten, of het raadplegen van de informatiebronnen en de gevolgen daarvan, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de coach. De coach gaat ervan uit dat de opdrachtgever / coachee op basis van gezond verstand deze contacten screent op geschiktheid voor zichzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden, etc..

  6.0 Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

  1. De duur van het coachtraject, zoals overeengekomen tussen opdrachtgever / coachee en de coach, kan altijd met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd, dan wel worden verlengd.
  2. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal de coach de opdrachtgever / coachee hierover tevoren inlichten.
  3. Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever / coachee, indien deze de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht. Een beëindiging wordt altijd schriftelijk bevestigd.

  7.0 Vertrouwelijkheid en privacy

  1. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen de coach en de coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. De coach zal dan ook aan niemand, ook niet aan de opdrachtgever (tenzij de opdrachtgever zelf de coachee is) enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.
  2. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.
  3. De naam-, adres- en andere persoonsgegevens, als ook de contactgegevens van klanten, al dan niet in relatie tot een bedrijfsmatige opdrachtgever, worden door de coach gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Coacheegegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Ook niet als de opdrachtgever de werkgever is. Irene’s coachpraktijk werkt volgens de NOBCO- en LVSC-gedragscode waarin dit verplicht wordt gesteld.
  4. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage van de coach en de betreffende coachee, ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen de coach en de coachee. Na de coaching worden de dossiers na de wettelijke bewaringstermijn vernietigd.
  5. De ervaringen die de coach opdoet tijdens de contacten met de coachees kunnen verwerkt worden in uitingen en contacten met andere coaches in de vorm van intervisie en / of supervisie, waarbij de coach steeds de AVG in acht neemt.

  8.0 Verzetten van een afspraak

  1. Tijdig afzeggen of verzetten van een afspraak per e-mail, whatsapp of telefoon buiten 24 uur voor aanvang van de sessie is mogelijk. Hieraan worden dan geen kosten verbonden.
  2. Bij afzegging of het  verzetten van een afspraak die binnen die 24 uur valt, wordt het uurtarief van de geplande sessie in rekening gebracht. Noodsituaties die kunnen worden aangetoond, worden niet in rekening gebracht.
  3. Indien de afzegging binnen 24 uur plaatsvindt en de coach is al ter plaatse op een locatie buiten Meppel, dan worden zowel de eventuele locatiekosten, als de reiskosten genoemd onder punt 4.6 in rekening worden gebracht.

  9.0 Auteursrecht

  1. Het auteursrecht op de door de opdrachtnemer uitgegeven materialen tijdens coaching berust bij de opdrachtnemer, tenzij andere auteursrechthebbenden op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer zullen door de opdrachtgever / coachee geen gegevens uit gedeelten   en / of uittreksels of enig materiaal gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

  10.0 Aansprakelijkheid

  1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
  2. De aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht; althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  3. In afwijking van hetgeen in 10.2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
  4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de opdrachtgever / coachee lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen die genomen zijn naar aanleiding van of tijdens een coachingsessie of adviesopdracht. De opdrachtgever / coachee blijft altijd zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
  5. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
  6. Irene’s coachpraktijk beschikt over een beroeps- en bedrijfsaansprakelijk- heidsverzekering.

  11.0 Toepasselijk recht, klachtenprocedure en geschillen

  1. Op iedere overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Indien de opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden, dient zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in de redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de opdrachtgever tevredengesteld wordt.
  3. De opdrachtgever is op de hoogte van de klachtenprocedure en kan zich voor klachten wenden tot de door de NOBCO of de LVSC gevoerde geschillen-instantie.

  12.0 Vindplaats en wijziging voorwaarden

  1. Voor aanvang van de diensten zijn door de opdrachtnemer deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever / coachee verstrekt en vormen onderdeel van de overeenkomst. Naast deze algemene voorwaarden vormen de Ethische Code en het klachtenreglement van de NOBCO en de LVSC onderdeel van de overeenkomst. Deze zijn te vinden op Kwaliteitsborging NOBCO | Nederlandse Orde van Beroepscoaches | NOBCO en op  Klachtenprocedure LVSC.
  2. De algemene voorwaarden zijn tevens te vinden op de website van Irene’s coachpraktijk: Algemene Voorwaarden - Irene's Coachpraktijk (irenescoachpraktijk.nl).
  3. Van toepassing is steeds de versie, zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de opdrachtnemer.
  4. Deze versie is van 13 september 2022.